ក្រដាសព័ន្ធ HLD v4 ឆ្នាំ 2002 ប៉ុង១ AutoCheck 79%, Phnom Penh
USD $ 18,300