ថយន្តTOYOTA highlander 2002 ម៉ាស៊ីន6, Phnom Penh
USD $ 15,000